Tiếng Việt
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại
By Nguyen Qui Duc photography by Binh Dang Smithsonian Magazine