Tiếng Việt
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại
Phỏng vấn ông Tuấn. Nam Dao thực hiện. www.Tâm thức Việt Nam 15/02/2008.